Läsvärda
Home / Barnen Först (BF)

Barnen Först (BF)

Talibanerna åter i makten!

Idag 15 augusti 2021 är skammens dag för makthavare världen över som ser den ofatbarara teragedin i Afghanestan och är tysta för återvändning av islamsternas skräckvälde. Read More »

Gud har intet i skolan att göra.

Jag försöker ge ett inblick i en av  de områden i samhället som försvårar jämställdhet arbete i dagens Sverige, nämligen religiösa skolor. Jag tycker att de värderingar och åsikter som styr handlingar verkar som en identitets bildande faktor hos människor. Kunskap om demokratiska grundläggande rättsnormer som mänskliga- och barnens rättigheter är en förutsättning för att föverkliga jämstäldhet. Ett samhälle som ... Read More »

Värdegrund baserad på kristen tradition eller människans universella rättigheter?

Följande stycke är ett utdrag av skolans läroplan för det obligatoriska skolväsendet. (Lpo94). Under rubriken skolans värdegrund och uppdrag kan läsas:   ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas ... Read More »

Barnens rättigheter kommer i kläm i de religiösa friskolorna.

Enligt skollagen ”verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande värderingar”. Den värdegrunden innehåller bland annat respekt för allas lika värde, jämställdhet mellan könen och tolerans. I uppdraget till dagens skolor ingår också det att undervisningen ska vara saklig och allsidig. Eleverna ska förses med kunskaper som gör det möjligt för dem att begripa sin omvärld och att tänka ... Read More »

Barn och religion !

Har barnen verkligen någon religion, kultur eller tradition? Mitt svar är själklart nej. Om svaret är nej och vi påstår att barnen inte har någon religion, vad innebär då respekt för barnens religion och vad är det religionsfrihet när det gäller barnen och var går gränsen? Ordet respekt och frihet ser fint ut men barnen har ingen religion som skall ... Read More »

Islam och barnens rättigheter Till försvar för förbjudandet av islamisk slöja för barn

Mansoor Hekmat    http://hekmat.public-archive.net/ Översättning från den engelska utgåvan 1997 av Raul Blücher Redigerad av Naser Shishegar Utgiven av: Irans arbetarkommunistiska partis utlandsorganisation – Sverige Januari 2002   Redigerarens förord   För drygt fem år sedan inledde Asrin Muhammadi en omfattande debatt om barnens rättigheter och den islamiska slöjan. Asrin, medlem i Irans arbetarkommunistiska parti och Internationella kampanjen för försvaret av kvinnors rättigheter i Iran (KFKI), krävde i sin ... Read More »

Barn och ungdom offras vid nedskärningar och privatiseringar av välfärden. Gör motstånd, nu !

”Hur ett samhälle behandlar sina barn, är det mest talande beviset för hur mänskligt och fritt det är.” (ur Barnen Försts plattform)   Inom Barnen Först, är vi mycket bekymrade över den samhällsutveckling som pågår i Sverige. Ett minskat ansvarstagande från samhällets sida för sociala välfärdsystem, sjukvård, utbildning och offentlig service drabbar främst de svagaste och mest utsatta människorna i Sverige. Till dessa ... Read More »

Stäng religiösa skolor låt barnen tänka fritt!

Frågan om religiösa friskolor har aktualiserats på senaste tiden. Olika politiska partier som är mot eller för religiösa friskolor argumenterar utifrån sina politiska intressen och ståndpunkter. Förespråkarna för religiösa friskolor motiverar sina ståndpunkter oftast med referering till den enskilda individens rätt att välja och utöva sin religionsfrihet och gör dessa skolors vara eller icke vara till en demokratifråga. Ett sådant ... Read More »

Gift mot sin vilja!

Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige (IJ 2008/579/UF). I Gift mot sin vilja beskriver vi situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år utifrån de kunskaper och erfarenheter som gjorts inom forskning och i praktisk verksamhet. Vi beskriver också den kompetens som finns ... Read More »

Plattform för Barnen Först ”BF”

Plattform för Barnen Först ”BF” baseras på följande grundläggande principer:   Barnens rättigheter skall prioriteras först, framför alla nationella, etniska, ekonomiska, politiska, ideologiska, religiösa och kulturella överväganden och intressen. Hur ett samhälle behandlar sina barn, är det mest talande beviset för hur mänskligt och fritt det är. Ett bra liv är varje barns grundläggande rättighet, en rättighet som måste skyddas ... Read More »