Läsvärda
Home / Rapporter

Rapporter

Gift mot sin vilja!

Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige (IJ 2008/579/UF). I Gift mot sin vilja beskriver vi situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år utifrån de kunskaper och erfarenheter som gjorts inom forskning och i praktisk verksamhet. Vi beskriver också den kompetens som finns ... Read More »

Flickor som lever under hot och tvång i familjer med starkt patriarkala värderingar

Socialstyrelsen:  ”Det finns en grupp flickor i Sverige vars fri- och rättigheter är hotade på grund av att de lever i familjer med starkt patriarkala värderingar. Dessa flickors situation är utsatt och ofta lever de under hot om de ifrågasätter familjens värderingar.” Så skriver regeringen i ett uppdrag till Socialstyrelsen om att ta fram skriftlig information till socialtjänsten om dess arbete för utsatta flickor ... Read More »

Frihet och ansvar: En undersökning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma över sina liv

Allmänna tendenser med fördjupad analys kring utsatthet för kränkande behandling, hot och/eller våld, särskilt hedersrelaterat våld från nära anhöriga Read More »

Hot i arbete mot hedersrelaterat våld

Situationen för personal i socialtjänst och skola Totalt har 21 närstående agerat hotfullt mot socialarbetarna. Femton av dessa har varit fäder eller bröder till den utsatta. Tre kvinnor, två mödrar och en syster, har uppträtt hotfullt. Read More »

Rätt till sin egen kärlek

Situationen för ungdomar i Västra Götaland som utsätts för våld och hot av närstående p.g.a. sin sexuella läggning.I rapporten sammanfattas vad Länsstyrelsen i Västra Götalands län gjort och kommit fram till då det gäller insatser för ungdomar som utsätts för brott av närstående p g a sin sexuella läggning. Read More »

Stress och trauma En undersökning av förekomsten av PTSD hos personer utsatta för hedersrelaterat våld

Rapporten behandlar flera aspekter av förekomsten av PTSD. Orsakerna bakom att detta problem förekommer diskuteras och olika förslag till åtgärder framförs. Länsstyrelsen tar här inte ställning till dessa skilda resonemang och slutsatser. Read More »

Rapport om heders mord amnesty!

Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det årligen om upp till 5000 kvinnor som mördas av sina manliga närstående för att åt erupprätta familjens heder. Mörkertalet är stort och enligt Amnesty International dokumenteras årligen cirka 1000 fall – enbart i Pakistan. Och antalet hedersmord tycks öka. Read More »