Värdegrund baserad på kristen tradition eller människans universella rättigheter?

Följande stycke är ett utdrag av skolans läroplan för det obligatoriska skolväsendet. (Lpo94). Under rubriken skolans värdegrund och uppdrag kan läsas:

 

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

 

En formulering som kristen tradition och västerländsk humanism hör inte hemma i ett upplyst sekulärt samhälle. För mig humanismen är ett universellt begrepp och kan inte differentieras med geografiska aspekter. Får man fråga hur ser ut asiatisk humanism eller afrikansk humanism?

Ett sekulärt Skolväsendet ska inte ta ställning för någon religion eller religiösa traditioner, men i formuleringen ovan verkar finnas en acceptans för att religion är en god grund att bygga skolans värdegrund på.

Jag tycker att den etik som förvaltas av religiösa traditioner är präglade av religioner som sätter en annan makt än människan och hans universella rättigheter i centrum. I skolans styrdokument skall inte ges utrymme för sådana traditioner. Skolans stegvisa sekularisering är en mänsklig landsvinning som har tvingat religiösa institutioner att lämna plats åt kritiskt tänkande i utbildningsväsendet som måste värnas om.

Formuleringar som ”kristen tradition och västerländsk humanism legitimerar en delning av människor efter religiösa och etniska tillhörigheter. En värdegrund byggd på människors lika värde skall utgå från människans universella rättigheter inte religiösa traditioner.

Karim N Savalan