Slöja på barn är det en kulturell rättighet eller en begränsning av barns frihet? Frågan berör miljoner barn i dagens Europa. Varför är politikerna tysta?

För ungefär tio år sedan när vi startade kampen, för att förbjuda slöja på barn, fick vi otroligt mycket protester från olika håll. Man påstod att försöket att förbjuda slöjan, som ju bara var en ”tygbit”, stred mot friheten att välja klädsel för muslimer. Förbudet skulle också, ansåg man, vara ett förnekande av ”minoriteters demokratiska rättigheter”. Man påstod och påstår än idag att kraven från Barnen Först för barns och kvinnors rättigheter var och är ”rasistiska”, och menade att vi blandade in ”staten, lagen och polisen” och mer eller mindre ville dra slöjan av kvinnor med våld. Det hävdades också att vi genom våra krav för kvinnorna, delade upp människor i ”det islamiska folket och dess fiender”, att vi höll på att starta ett nytt ”korståg”.

Vi har aldrig sagt något om att ”dra slöjorna av kvinnornas huvuden” och det med ”polisens” hjälp. Vi försvarar friheten att välja klädsel och dessa rör vuxna, dvs de som, åtminstone formellt och lagligt, har rätt att välja och kan möta konsekvenserna av sitt val.Annars vilken nioårig flicka väljer att bli gift, sexuellt stympad, att tjäna som hembiträde och kokerska för familjens manliga medlemmar och berövad motion, undervisning och lek? När ett barn växer upp i familjen och samhället enligt etablerade seder, traditioner och regler och lär sig automatiskt att acceptera dessa idéer och seder som livets normer. Att tala om barnets eget val av den islamiska slöjan är verkligen ett löjligt skämt.

Vad allt detta handlar om är vår organisations strävan och krav att skydda barn mot religiösa sekters övergrepp, som inte tillåter barn att åtnjuta sina sociala och medborgerliga rättigheter som t ex att delta i viss undervisning, nöjen och att delta i samhälleliga aktiviteter avsedda för barn och ungdomar. Och vi frågar: Vem ger anhängare av en viss religiös sekt rätten att tvinga barn och ungdomar till särskild klädsel? Och denna särskilda klädsel är inte bara en ”tygbit” eller ett klädselplagg som många naivt tycker, utan det är en symbol för ett urgammalt och patriarkalt normsystem och nu för tiden är politisk islams flagga. För tre decennier sedan betydde inte slöja lika mycket för islamister som den gör i dag, men idag är slöjan en flagga för politisk islam, Just bland annat därför förtrycker alla islamiska regimer kvinnorna för att behålla makten.

Slöja på barn är en kränkning av barns rättigheter eftersom den begränsar barnen i deras fysiska och psykiska aktiviteter och tvingar dem in i den religiösa etikens normer och värderingar vilka står i bjärt kontrast mot de demokratiska individuella rättigheterna.

Slöjan är också en symbol för flickor och kvinnors ofrihet eftersom de inte får välja egna sexuella relationer och oftast heller inte välja vem de vill ingå äktenskap med, trots lagen mot tvångsgifte.

Dessutom barn har ingen religion och inga särskilda traditioner eller fördomar. De föds in i en tillvaro, de inte själva kan välja eller påverka. I detta livets blinda lotteri är det samhällets uppgift att neutralisera dom negativa följderna när religiösa sekter vill hindra barnets normala utveckling och deltagande i socialt liv.  Det måste finnas en laglig spärr som sätter stopp för alla försök att våldföra sig på barn och ungdomar med sin egen kultur och religion.

Men vem lyssnar till en ung tonårsflicka som lever under islamska föräldrars förmyndarskap om hon nu ens skulle våga börja tala om sina medborgerliga rättigheter, vilja delta i simundervisning och vilja ta av sig slöjan. Då hennes vuxna kvinnoförebilder när det gäller frihet i klädval kan ibland ha haft ett mycket högt pris, det kan ha stått mellan slöjan och kniven eller syraburken – om någon inom den formella islamska sfären haft modet att välja en annan väg än islams. Därför kräver vi ett slöjförbud genom lagstiftning som ska gälla för dem som inte uppnått myndig ålder.

Som sagt har reaktionerna på vårt krav om lagstiftning för att hindra kränkning av unga flickors rättigheter i islamskt dominerande miljöer varit mycket märkliga.

Det är ju inte första gången i historien det krävs en lag för att garantera skydd mot kränkningar.  Reformer för förändring, förbättring, för förverkligande av jämlikhet mellan människor har pågått sedan århundraden. Många av dessa har fått viktiga resultat: till exempel rösträtt för kvinnor, medborgarrättsrörelsen i USA, antiapartheidrörelsen och många andra rörelser för förändring, som förts med kamp för att sätta lagens stöd bakom kraven. Dessutom har liknande aktioner bland annat lett till förbud mot barnaga, barnarbete och könsstympning av flickor.

De som talar om ”kränkningen av demokratiska rättigheter” menar emellertid inte dessa för barnet utan för föräldrarna, men Lyckligtvis utvecklas det mänskliga samhället från den tid när hustrun och barnen ansågs tillhöra patriarken, som var berättigad att sända dem i döden om han så önskade .

För att åstadkomma en förändring krävs samhällets engagemang, politiker och myndigheter måste nu vakna upp och se klart. Överge inte dessa unga svenska medborgare, lämna dem inte i en, som det tycks, för politiker fredade zon på grund av att ämnet är svårt, känsligt och komplicerat. Lägg inte locket på när det gäller frågan om barnens rättigheter. Samhälletär förpliktigat att sörja för rättvisa och likvärdiga livsvillkor för barnen, deras uppväxt och utveckling och deras aktiva deltagande i det sociala live. Barnen som står i centrum, tillhör inte någon minoritet. De är svenska invånare och ska kunna åtnjuta alla rättigheter, friheter och möjligheter som införts för barn. De är en del av allas vår framtid.