Barn och ungdom offras vid nedskärningar och privatiseringar av välfärden. Gör motstånd, nu !

”Hur ett samhälle behandlar sina barn, är det mest talande beviset för hur mänskligt och fritt det är.” (ur Barnen Försts plattform)

 

Inom Barnen Först, är vi mycket bekymrade över den samhällsutveckling som pågår i Sverige. Ett minskat ansvarstagande från samhällets sida för sociala välfärdsystem, sjukvård, utbildning och offentlig service drabbar främst de svagaste och mest utsatta människorna i Sverige. Till dessa hör barn och ungdom.

Nedskärningar och privatiseringar följer av en kortsiktig åtstramningspolitik som i sin tur har den ekonomiska krisen som bakgrund. Krisens bördor läggs orättfärdigt på barn, arbetslösa, sjuka och åldringar – på dem som har minst av ekonomiska resurser och de svagaste rösterna ! Tyvärr är det vad som sker i Sverige idag. Vad som under decenniers kamp och reformer har byggts upp, är på väg att monteras ned. För barnens del innebär åtstramningarna bland annat:

#  Att barnfattigdomen snabbt ökar. Barn till föräldrar i ekonomiska trångmål får en mycket otrygg, torftig och icke-kreativ uppväxt. Mer än 250.000 barn eller 13 % räknas till denna grupp.

#  Att skolornas utbildningskvalité sjunker med stora klasser, minskad lärartäthet och minskad hjälppersonal för elever med särskilda behov. Detta förstärks av en ökad segregation till följd av ”valfrihetssystem” och djungeln av privata skolföretag. Friskolor med religiös inriktning har blivit ett megaproblem i den fria skolföretagsamhetens spår.

#  Att barns och ungdomars hälsa blir sämre genom mindre tid för fysisk aktivitet i skolan och ett sämre psykosocialt stöd. Barn och ungdomspsykiatrins ökade behov och minskade resurser och dess privatisering illustrerar detta. Missbruk, kriminalitet och självdestruktivitet ökar när framtidsutsiktena mörknar. Även sociala utredningar är numera ”outsourcade” till privata konsulter.

# Att barn och ungdomars möjligheter till en rik fritid begränsas i och med att satsningar på fritids- och föreningsverksamhet inskränks. I stället  fortgår en kommersialisering av barnens liv. Mode och skönhetsideal tvingas på barnen, vilket leder till osäkerhet och oro för mobbning med mera.

# Att ensamkommande flyktingbarn får svårare att snabbt slussas in i skola och samhälle när resurser används för att berika enskilda entreprenörer (ex.vis Jan-Emanuel) istället för att ge maximal hjälp till de asylsökande barn- och ungdomarna.

Barnen Först kräver att barnens intressen ska gå först !  Samhället måste ta det yttersta ansvaret för barnens välfärd ! Stoppa nedskärningarna och privatiseringarna !

Barnen Först

28-05-2012